Plany zagospodarowania na Aniołkach – bloki czy kontynuacja historycznej zabudowy?

w najbliższy wtorek (14 stycznia) o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (Wały Piastowskie 24) odbędzie się dyskusja publiczna dotycząca planu zagospodarowania nr 0857 (Aniołki – rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej).

Dlaczego o tym informujemy? Ponieważ dwuletnia historia pracy nad projektem planu zawiera wiele „smaczków” naszej polityki planistycznej:
1) Plan zmieniany jest na wniosek inwestora, który tuż po nabyciu działki postanowił na końcu ulicy jednorodzinnych domków wcisnąć bloki (uprzedzając ewentualne pytania – bez obaw, na szczęście sprzedającym nie była gmina).
2) Wspomniana historyczna zabudowa to zabudowa jednorodzinna, w dużej części willowa, oznaczona w studium jako zasób dziedzictwa kulturowego – bloki raczej średnio do niej pasują, a ich budowa raczej jest średnio z tym studium zgodna.
3) W 2011 roku Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie gdańskiego Urzędu Miasta przygotował inwentaryzację osuwisk i terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi. Tak, przedmiotowy obszar znalazł się w rejestrze – bloki mają stanąć na zalesionym obecnie terenie, który zagrożony jest osuwiskami. To kolejny aspekt, w którym nowy plan raczej mija się z założeniami studium.
4) Przez teren ten „przechodzi” widok z punktu widokowego Cygańska Góra – również chroniony w studium.
5) Przeciwko zmianom w obowiązującym planie od dwóch lat protestują okoliczni mieszkańcy oraz Rada Dzielnicy Aniołki, która podjęła uchwały negatywnie je opiniujące.

Zachęcamy zatem Państwa do obecności na spotkaniu i składania swoich uwag do wspomnianego planu. Biuro Rozwoju Gdańska i władze miasta zachęcamy natomiast do wsłuchania się w te uwagi. Poniżej, dla wytrwałych, prezentujemy naszą opinię w sprawie. Uwagi składać można do 14 lutego, także drogą elektroniczną (brg@brg.gda.pl).

Link do projektu planu: https://www.brg.gda.pl/plany/plan/aniolki-rejon-ulic-jana-dantyszka-i-debowej
Tu natomiast można zobaczyć o jaki teren chodzi: https://goo.gl/maps/poLDf9jk3GPXNM3r9

————————

W opinii stowarzyszenia FRAG przedmiotowy projekt planu zagospodarowania przestrzennego należy ocenić negatywnie, jako szkodliwy pod względem architektonicznym, urbanistycznym, komunikacyjnym, środowiskowym i społecznym.

Proponowana przez inwestora zabudowa zbyt daleko odbiega od charakteru okolicy, przytłaczając i dominując historyczną część. Wpływa na to zarówno planowane zwiększenie wysokości budynków (nawet do 13,5 metra) oraz, przede wszystkim, zwiększenie dopuszczalnych gabarytów (rzutów) budynków. Proponowane wskaźniki architektoniczne i urbanistyczne nie są tym samym dopasowane do sąsiedniej zabudowy i ignorują kontekst miejsca. W praktyce nawiązują do zabudowy zlokalizowanej w pasie Dębinki i Al. Zwycięstwa, który nie sąsiaduje bezpośrednio z terenem inwestycji i nie powinien stanowić punktu odniesienia (tego typu podejście przywodzi na myśl niesławny Bastion Wałowa, który zamiast nawiązywać do zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie kamienic nawiązuje do znajdujących się w dalszej okolicy punktowców).

Istniejąca w sąsiedztwie zabudowa jest zabudową ekstensywną jednorodzinną, w dużej części willową, wystarczająco wartościową i charakterystyczną dla tej części dzielnicy, aby kontynuować jej założenia. Potwierdza to umieszczenie zespołu urbanistycznego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska jako zasobu dziedzictwa kulturowego. W tym kontekście proponowane zmiany stoją w sprzeczności z przytoczonymi zapisami znajdującymi się w obowiązującym studium.

Pomijając kwestie dopasowania architektoniczno-urbanistycznego nadmienić należy, iż w studium znajduje się też informacja o punkcie widokowym Cygańska Góra, z którego widok przechodzi przez ten teren. Ponadto  planowane modyfikacje planu przełożą się na środowisko i komunikację, a tym samym na komfort życia okolicznych mieszkańców.

Warunki geologiczne terenu uniemożliwiają bezpieczne lokowanie obiektów o proponowanej kubaturze ze względu na ryzyko wystąpienia osuwisk. Warunki najbardziej sprzyjające procesom osuwiskowym pojawiają się na stromych zboczach pozbawionych zwartej pokrywy roślinnej, zbudowanych z glin zwałowych z warstwami utworów piaszczystych, którym towarzyszą wody gruntowe. Również niekorzystne warunki atmosferyczne w postaci nawalnych lub długotrwałych opadów prowadzą do nasilenia tych zjawisk. Powszechnie występujące na całym terenie procesy geodynamiczne to erozje powierzchniowe i liniowe, jednak znaczenie dla planowania przestrzennego mają ruchy masowe ziemi definiowane jako „powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby”. Głównym źródłem rozpoznania tych zjawisk na terenie Gdańska jest rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Inwentaryzację osuwisk i terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi wykonał w 2011 roku Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Urzędu Miasta.

Przedmiotowy teren znajdujący się na granicy wysoczyzny został w powyższym opracowaniu zidentyfikowany jako zagrożony występowaniem opisanych ruchów masowych, co znajduje odzwierciedlenie w obecnie obowiązującym planie zagospodarowania. Jest to kolejny aspekt, w którym proponowane zmiany sprzeczne są z aktualnie obowiązującym studium. Proponowana zabudowa stwarzałaby tym samym zagrożenie dla istniejącego zespołu budynków.

Co więcej, wystąpienie opisanych wyżej czynników łącznie – z jednej strony wartościowej zabudowy będącej dziedzictwem kulturowym, z drugiej trudnych warunków geologicznych i zagrożeń związanych z osuwiskami – nakazuje podejść do tematu jakiejkolwiek inwestycji w sąsiedztwie z maksymalną ostrożnością. Podejście inne niż maksymalnie asekuracyjne będzie wiązało się po ze wzrostem ryzyka dla okolicznej zabudowy, a w skrajnym przypadku nawet dla życia i zdrowia mieszkańców – tym samym przeciwstawilibyśmy te wartości planom inwestora i umieścilibyśmy je poniżej jego ekonomicznego zysku.

Nie można też nie odnieść się do głosu lokalnej społeczności oraz Rady Dzielnicy Aniołki, świadczącym o silnej tożsamości społecznej oraz świadomości istnienia wymienionych wyżej zagrożeń. Rada Dzielnicy Aniołki trzykrotnie (8 czerwca 2017 roku, 8 listopada 2019 roku oraz 9 stycznia 2019 roku) podjęła uchwały negatywnie opiniujące proponowane zmiany i jednoznacznie sprzeciwiające się proponowanym zmianom. Nie występują żadne przesłanki czy wyższe cele, które pozwoliłyby ten głos zignorować.

Mając zatem na względzie dobro mieszkańców, bezpieczeństwo okolicznej zabudowy i szeroko pojęty ład przestrzenny projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 0857 nie powinien być dalej procedowany w obecnym kształcie.

————————
Już od dekady działamy na rzecz naszego miasta – pomóż nam zmieniać Gdańsk na lepsze!
http://frag.org.pl/#wesprzyj-nas

Materiał nadesłany

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here