Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Po XXXI sesji Rady Miasta Gdyni

Opublikowano: 15.04.2009r.

Dzisiaj, 15 kwietnia 2009 roku, odbyła się XXXI w bieżącej V kadencji samorządu, sesja Rady Miasta Gdyni, tzw. absolutoryjna.

Gdyńscy radni uczcili minutą ciszy pamięć czterech lotników, zmarłych w katastrofie samolotu wojskowego „Bryza”, których pogrzeby odbędą się dzisiaj.

Podczas sesji zostało przegłosowanych 28 uchwał, a wśród nich m.in. :

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gdyni za rok 2008.

Zrealizowane dochody wyniosły 922.782.108 zł (98,5%), wydatki 967.845.896 zł (91,1%) i budżet miasta zamknął się w efekcie deficytem w wysokości 45.063.788 zł.

Wykonane dochody w 2008 roku były niższe od osiągniętych w 2007 roku. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem zmalał, co było wynikiem otrzymania niższych niż w roku poprzednim środków z Unii Europejskiej i dochodów z majątku miasta.

Z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań własnych otrzymano środki w kwocie około 61 mln zł.

W wydatkach ogółem – 74,1% stanowiły wydatki bieżące, a 25,9% wydatki majątkowe. Jest to kolejny rok tak wysokiego udziału wydatków majątkowych, co jest efektem proinwestycyjnej polityki władz gdyńskich.

W strukturze wydatków w 2008 roku zdecydowanie dominowały oświata ok. 269 mln zł, transport ok. 258 mln zł – co jest wynikiem zaangażowania znaczących środków unijnych – i pomoc społeczna ok. 95 mln zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gdyni za rok 2008 roku pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.

- w sprawie udzielenie Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2008.

19 radnych było za udzieleniem absolutorium, 3 wstrzymało się od głosu, a 6 radnych było przeciw.

O przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenie absolutorium wnioskowała komisja rewizyjna Rady Miasta.

- w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Gmina Gdynia na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2009 rok otrzymała kwotę 3.367.869 zł, która po odjęciu zobowiązania na działalność warsztatów terapii zajęciowej jest prawie o połowę niższa niż w roku ubiegłym.

Wysokość środków z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano na podstawie analizy realizacji zadań z 2008 roku oraz złożonych wniosków.

Przykładowo, środki zostaną przeznaczone na zwrot kosztów szkoleń pracowników niepełnosprawnych przez pracodawców, na podjęcie działalności gospodarczej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej przez niepełnosprawnych, na utworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych czy na dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego i turnusów rehabilitacyjnych.

- w sprawie rozwiązania porozumienia z Miastem Sopot, dotyczącego utworzenia wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Porozumienie podpisano w 1999 roku. W trakcie 10 lat obowiązywania tego porozumienia wzrosła świadomość konsumentów przysługujących im praw. Wpłynęło to na wzrost liczby spraw kierowanych do rzecznika konsumentów. Obecnie większość interwencji wnoszonych jest przez mieszkańców Gdyni. Konieczna stała sią zmiana organizacyjna, która umożliwi lepszy dostęp do poradnictwa z zakresu prawa konsumenckiego.

- w sprawie zatwierdzenia projektu „Warsztaty filmowe dla dzieci niesłyszących – obraz filmowy jako sposób komunikacji”.

Gdynia, za pośrednictwem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni ubiega się o dofinansowanie programu w kwocie 321 380 zł. Środki finansowe maja być przeznaczone na program z Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Warsztaty filmowe dla dzieci niesłyszących – obraz filmowy jako sposób komunikacji” otwiera przed dziećmi i młodzieżą drogę komunikacji najbardziej dla nich dostępną i przyjazną. Ucząc podstaw sztuki filmowej pozwala przełamać barierę językową.

- w sprawie nadania nazwy „Skwer Antoniego Suchanka” skwerowi w Gdyni Orłowo.

Antoni Suchanek - artysta, malarz - urodzony w Rzeszowie w 1901 roku, większość dorosłego życia spędził na Wybrzeżu – w Gdyni i na półwyspie Helskim.

W czasie wojny ratował cenne dzieła malarstwa narodowego przed okupantem m.in. wywiózł i ukrywał „Bitwę pod Grunwaldem” Matejki. Po wojnie zamieszkał w Orłowie, gdzie powstały wielkie cykle jego prac malarskich, jak również szereg kalendarzy, albumów przedstawiających trud ludzi morza, stoczniowców i marynarzy.